Monthly Archives: март 2016

ДРУГОСТТА В УЧИЛИЩЕ: ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

Category : новини

Проект ДРУГОСТТА (програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Стратегически партньорства в училищното образование) има за цел да обучи учениците да проявят толерантност, да изразяват и да разбират различни гледни точки, да преговарят и да изпитват емпатия; или накратко – да уважават „Другостта“.
На 17 и 18 февруари партньорите се срещнаха в Солун – Гърция, за да отчетат постигнатите резултати и да планират следващия етап на проекта. По-конкретно, партньорите имаха възможност да направят преглед на изследванията, направени на национално равнище, да проучат как училищните системи в различните европейски страни, участващи в проекта, се третират с въпроса за многообразието и дали и как тази тема е включена в учебниците и учебните помагала. Наред с това партньорите проведоха проучване на общественото мнение с общо около 700 ученици в 4 държави, изследвайки тяхното отношение към „другостта“. Тези резултати ще бъдат част от единия от интелектуалните продукти на проекта, който ще бъде преведен на националните езици и ще бъде достъпен за изтегляне.

Изследването е полезно като първа стъпка към следващата фаза на проекта. Въз основа на този анализ на потребностите и на събраните данни ще бъде разработено ръководство за обучение (Наръчник за учителя) като инструмент, който да бъде използван от учителите, за да обучават учениците да приемат, уважават и разбират богатството на „другостта“. Ръководството ще предвижда използването на методи от неформалното образование и електронни ресурси, които ще бъдат пилотирани през следващата учебна година в 12 училища в Италия, Гърция, България и Португалия.

По време на срещата партньорите постигнаха съгласие за структурата и методологията, които трябва да бъдат следвани при разработването на наръчника, като се споразумяха за работен план и срок за следващите месеци. Партньорите, заедно с 9 учители за всяка страна, ще се срещнат през октомври в Палермо, за да проведат обучение как да се прилага разработената обучителна програма, която ще се пилотира в техните училища през учебната година.