Партньори

Консорциумът е образувано за това, опит в областта на проекта обект и съответните дейности, както и значимостта на се уважават и ценят другостта и разнообразие теми в партньорската партньори контекст с всички партньори, идващи страни форма, които са външни граници на ЕС.

 

Фондация Просвета – София – България (координатор)

Обединението е създадено при отчитане на опита на партньорите по предмета на проекта и планираните дейности, както и значението на теми като уважение и зачитане на различието и многообразието в контекст, в който всички партньори са от страни, които са външни граници на ЕС.

Фондация „Просвета – София“ е неправителствена организация, oснована през 2007 г. като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Нейната мисия е да подкрепя модернизацията на българското образование и да работи за подобряване на качеството му. Тя подкрепя прилагането на водещи европейски и световни стандарти в българското училищно образование чрез различни инициативи.

Фондация „Просвета – София“ има богат опит в провеждането на семинари с цел обучение и информираност. През десетте години от съществуването си фондацията е организирала над 250 семинара с учители по актуални проблеми, свързани с учебния процес в предучилищното образование и начален етап, както и прилагането на съвременни методически подходи в обучението по основни дисциплини, преподавани от 5-ти до 12-ти клас. Фондацията има опит в провеждането на семинари с различна тематична насоченост, вкл. свързани с прилагането на делегирани бюджети, с ефективни начини за създаване на работещи обществени съвети в училищата , с изграждане и подкрепа на доверие в държавните и общински училища сред местните общности и др.

Фондация „Просвета-София“ е подизпълнител на Министерството на образованието и науката в България във връзка с реализирането на редица проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, които са спечелени в оспорвани конкурсни процедури в р публични обществени поръчки.

„Аналитична и информационна подкрепа за апробиране на модела за инспекция на образованието“, 2012-2014 г., BG051PO001-3.2.05 включващ:
– Анализ и оценка на установената система от критерии и показатели за оценка на постигнатото качество на образованието, както е предложено в държавния образователен стандарт за инспекция;
– Анализ и оценка на планирания проект за методология, методи и средства за инспекция съгласно държавните образователни стандарти при извършване на инспекцията.

„Създаване на тестови задачи за текущ преглед и оценка на резултатите от обучението на неграмотни и слабо грамотни лица на възраст над 16 години, които участват в курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на знания за 5,6 и 7 клас“, 2012–2013, BG051PO001-4.3-01

„Разработване на теми, включващи интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици“, 2013 – 2014, BG051PO001-4.3.02. Разработвани са 80 теми с интерактивни упражнения за кариерно ориентиране на ученици от 5 до 12 клас. За всеки клас са разработени по 10 теми с интерактивни упражнения, които са съобразени с етапите на кариерното развитие на учениците.

Експертите и сътрудниците, с които работи фондацията, имат опит в обучението на учители и разработването на учебно съдържание за всички етапи на училищното образование, както и в създаването на сценарии за мултимедийни приложения, които се възлагат на външни изпълнители от мултимедийни компании.

 

Център на неформалното образование – Гърция

Aenao има за цел:

 • Да работи за подобряване на здравето на хората чрез създаване на мрежи и реализиране на проекти, базирани на методи от неформалното образование и методологията за учене чрез преживяване;
 • Да развива общественото съзнание по отношение на здравето;
 • Да информира обществото по въпроси, свързани с наука, култура, религия и образование;
 • Да реализира национални и международни проекти в сътрудничество с надеждни партньори, с цел обмен на опит и добри практики;
 • Да работи по програми и проекти, които насърчават социалното сближаване, защитават човешките права и допринасят за опазването на околната среда;
 • Да подпомогне жените да предприемат инициативи и да подобряват социално-икономическото си положение;
 • Да се даде възможност на младите хора да развиват и усъвършенстват личните си умения;
 • Да се подобри информираността на обществото за иновативни програми и дейности, които са в съответствие с целите на организацията и да се разпространяват постигнатите резултати чрез конференции, семинари, срещи и др;
 • Да се организират кампании и инициативи, които са в полза на обществото.

Създадените обучителни ресурси на Aenao в областта на популяризирането на здравето са признати от националните образователни органи като учебен материал и тяхното включване в учебната програма е препоръчанот от региоалните образователни власти. Проектите Captain Cook и Crash бяха отличени като „най-добри практики“ на национално ниво.

Aenao е активен член на здравната мрежа INGO и на мрежата ORESTIS (популяризиране и насърчаване на дейности в сферата на правосъдието).

През 2008 г. в пилотен проект AENAO въведе неформално образование в университетските среди. Проектът имаше много положително въздействие сред студентите и неформалното образование беше прието като стратегическо в магистърските степени.

Aenao си сътрудничи със училища, младежки клубове, общински здравни центрове и местни власти и изпълнява проекти, които са породени от оценката на нуждите на целевите групи.

През 2008 г. Aenao стартира проекта „Зависимост за живот“, който се занимава с превенция на тютюнопушенето в Македония, в сътрудничество с Регионалния здравен орган на Централна Македония и местните администрации в сферата на опазването на здравето. Обучителният материал, който беше изработен като резултат, спечели първа награда и беше включен в учебната програма.

 

Институт политехнически на Сантарем – Португалия

Политехническият институт в Сантарем е висше училище, което започва своята дейност през 1979 г. и се състои от следните факултети: Образование, Мениджмънт, Технологии, Здравеопазване, Спорт и Селско стопанство.

Факултет „Образование“ в Сантарем е създаден с указ № 513-T / 79 като един от факултетите на Политехническия институт в Сантарем и е институция на висшето образование, която развива следните дейности: обучение на студенти, научни изследвания, услуги в полза на обществото и сътрудничество с партньорски организации на местно и международно ниво във връзка с реализирането на дейности от общ интерес.

Във факултета понастоящем има 696 студенти, които се обучават в следните специалности: „Първи цикъл на основно образование“, „Образование в детска възраст“, „Социално образование“, „Културна анимация“ и „Образование насочено към местните общности“, „Образование и комуникация“, „Визуални изкуства и мултимедия“.

Факултет „Образование“ също така се фокусира върху курсове за обучение, за да отговори на професионалните, гражданските и културните потребности в обществото като цяло. Ние насърчаваме иновативните практики за учители на всички образователни нива в различни области, напр. изкуства; ИКТ; Мултимедия, междукултурна комуникация и т.н.

Факултет „Образование“ – Сантарем има опит по програми Леонардо да Винчи, Еразъм+ и множество други европейски и национални програми. Училищната общност смята, че участието в програмите „Еразъм +“ дава възможност за разработване на продукти и придобиване на опит, които разширяват хоризонтите, развиват ума и позволяват на участващите страни да станат истински европейски граждани с разбиране за други култури и образователни системи.

 

Център за творческо развитие „Данило Dolci“ – Италия

ЦЕНТЪР ЗА КРЕАТИВНО РАЗВИТИЕ „ДАНИЛО ДОЛЧИ“ е основан през 1952 г. и се ражда от опита и работата на Данило Долчи в Сицилия. Това е организация с нестопанска цел, която включва млади и възрастни хора и успешно работи повече от десет години основно в образователния сектор в сътрудничество с училища, университети, институции, асоциации и социални групи както на местно, така и на международно ниво.

Цели:

 • Да работим за култура на мир и ненасилие;
 • Насърчаване на междукултурния диалог;
 • Насърчаване на териториалното развитие чрез местни дейности;
 • Подпомагане на младежта и образованието за възрастни чрез реципрочен майестичен подход (RMA) и други иновативни образователни методи;
 • Повишаване информираността за живота и работата на Данило Долчи.

Дейности:

 • Инициативи с европейско и местно измерение за младежите и всички граждани, насочени към активно гражданство, социално приобщаване и иновации в образованието;
 • Майестични лаборатории в училища, университети и др.;
 • обучителни курсове;
 • Културни и образователни дейности, популяризиращи живота и работата на Данило Долчи;
 • Създаване на цифров архив на работата на Danilo Dolci.

 

 


partners_banner_800x120

 


flag_eu_380x256
Финансираща институция: Еразъм + Ключова дейност 2:
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
Стратегически партньорства за училищното образование

 


 

Участващите училища

 

Училища Група Alexandre Herculano – Сантарем, Португалия

Alexandre Herculano училища Group е създадена през учебната 2001/2002 година. Това групиране е организационна единица със собствен борд на директорите и управление, която обхваща учебните заведения и нивата на преподаване в предучилищна, 1-во, 2-ро и 3-то публични основни цикъла на образование.

Групирането благоприятства пореден курс на студенти в техния район и приема името, избрано за училището на седалката, стари подготвителни училище # 1 от Сантарем, основана през 1987 г. Името му е заслужена почит на великия португалски писател Александър Herculano, велик историк и учен на португалски език и култура, един от най-важните мислители на деветнадесети век и един от най-известни личности от цялата история на португалската култура. Изборът на име за цел да признаят заслугите на тази личност, която е местна забележителност, културното и историческото.

В допълнение към централата на училището, групата се състои от три предучилищни заведения, 5 училища от 1-ви цикъл и 3 училища от 1-ви цикъл с интегрирана предучилищна, общо 12 предприятия, разпределени за период от географска област донякъде разпръснати, включваща около 1500 студенти.

 

Училища Група на Ентронкаменто – Ентронкаменто, Португалия

The училища Групата на Ентронкаменто е създадена на 3 юли 2012 г. и е резултат от сливането на две организационни единици: Alpha групиране и СОУ с Ентронкаменто третия цикъл. Е със седалище в СОУ с Ентронкаменто трети цикъл и се състои от Escola EB 2.3 Руй D’Andrade на три училища на 1-ви цикъл (EB зелена зона, липа ИБ на, EB Антонио Гидеон и училище # 2) и с 3 детски градини ( JI Sophia де Мело Breyner; Green Zone JI и JI Антонио Гедеон).

училище парк е ремонтирана и е построена Руй училище d’Andrade, Основния училище António Гидеон и ЦДГ Sophia де Мело Breyner. Основният школа на Зелената зона е обект на рехабилитация и изграждане на нов павилион и детска площадка. Всички заведения имат специфични пространства за мониторинг / подкрепа за ученици със специални образователни потребности. Това е препратка група за студенти слепи и слабо зрение, както и намесата на ранна детска възраст и има две учебни единици структурирани за ученици с аутизъм спектър. Всички Basic училища и детски градини осигуряват на своите студенти, съответно, и дейностите на компонента за подкрепа на семейството на учебната програма за обогатяване.

Училище Руй d’Andrade – се посещава от 654 студенти, разпределени на две нива на образование, на 2-ри цикъл на 411 студенти се разпространи над девет класа на 5 години и 9 класове в 6-ти клас; 3-ти цикъл от 243 ученици разпределени на 4 класове от 7-ми клас, 4 класове от 8 години и 3 паралелки в 9-ти клас. За нивото на 3-ти цикъл, 18 студенти, присъстващи на втория година на професионалното курс на 2 години. Той има структурирана преподаване единица за студенти с аутизъм спектър, стая за незрящи студенти и слабо зрение, а офис психология, биология лаборатории, физика, химия; Технологично обучение стаи, визуални изкуства, музика; библиотека, зала с 150 места, кафене, бар и канцеларски материали / възпроизвеждане. Тя също има няколко работни офиси за учители, заграждения за услуги на родителите / настойниците, координационната служба, стаята на персонала, в класа на директорите зала и спортен павилион.

СОУ – е посещаван от 1112, разпределени на две нива на образование, на 3-ти цикъл с 456 ученици разпределени в осем групи от година 7, 8 класове на 8ºano, 6 класове на 9-ти клас и средното училище с 656 ученици и 454 студентски хуманистичен научна , разпределени на 19 паралелки и 202 ученици от професионални курсове разпределени в 11 паралелки. Училището предлага всички варианти на хуманистичните науката курсове и професионални курсове психосоциална подкрепа, подкрепа за Sport Management, Health Assistant, търговия и управление и програмиране информационни системи. Има стая за ученици със специални образователни потребности, а офис психология, офис на професионални курсове, биология лаборатории, физика, химия и информатика развитие; Технологично обучение стаи, Visual образование, библиотека, две зали, трапезария, два бара и канцеларски материали / възпроизвеждане. Тя също има една стая на Асоциацията на родителите / Студенти Асоциация, един учител за работно място, стаята на персонала, в класа на директорите стая съдържащ пространства в служба на родителите / настойниците, стаята клуб и проекти, радио и телевизионно студио и един спортен павилион.