Monthly Archives: декември 2016

  • 0

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ КАК ДА ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГОСТТА

Category : новини

Около четиридесет учители от четири различни страни се срещнаха тук в Палермо от 24 до 28 октомври, за да участват в обучителен курс, на който домакин беше Центъра за творческо развитие „Данило Долчи“. Учителите експериментираха в използването на методи от неформалното образование като театър на потиснатите, игри и симулации, екипна работа, мозъчна атака и дебат. Те овладяха нови методи за обучение на учениците по теми свързани с многообразието, правата на човека и активното гражданство.

В рамките на проект ДРУГОСТТА по програма Еразъм +, четирите партньорски организации разработиха наръчник за учителя с общо 48 ресурса, които са предназначени за използване в клас, за да се решат някои чувствителни въпроси като зачитането на правата на човека, различните аспекти на многообразието, различията по отношение на етническа принадлежност, пол, различия между поколенията, социални различия и т.н., както и да се популяризира значението на активното и информирано участие в живота на общността, зачитането на околната среда и на другите хора.

Всека тема от наръчника включва и електронни ресурси (интерактивни игри, видео клипове, подходящ софтуер за ученици, интерактивни инструменти и анимации), създадени с цел да направят съответните теми по-привлекателни за учениците и да подпомогнат достигането на предвидените посланията до учениците по един по-ефективен начин.

В Палермо учителите се включиха на практика в някои от дейностите, предвидени в наръчника, в рамките на една интензивна и продуктивна седмица, пълна с размисли, дискусии, представления и игри.

Учителите, участващи в обучението в Палермо, ще проведат обучителни дейности в своите училища през следващите месеци като пилотно обучение, за да проверят приложимостта и ефикасността на създадените обучителни ресурси върху учениците. Въз основа на обратната информация ще бъдат направени необходимите промени за финализиране на наръчника.

Наръчникът на проект ДРУГОСТТА е на разположение на английски език и скоро ще бъде на разположение и на другите 4 езика (италиански, български, гръцки и португалски) на уеб сайта www.othernessproject.eu в секция „Ресурси“.