Monthly Archives: юли 2017

ПЪТНА КАРТА КЪМ ЕДНО ПО-ТОЛЕРАНТНО ОБЩЕСТВО И ВКЛЮЧВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОЕКТ „ДРУГОСТТА“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

Category : новини

Настоящите събития свързани с глобализацията и миграционната криза всъщност допринасят за това нашето общество да се превърне в една общност, в която намират прием хора от различни култури.

Тази ситуация може потенциално да генерира много възможности за обществото. За съжаление, не всички граждани на приемащите страни са готови да се отчетат богатството, ползите и шансовете за растеж, които носи другостта на новодошлите.

Образованието може да играе ключова роля, за да направи възможно включването: дейностите на проект ДРУГОСТТА искат да подпомогнат тази роля и възможност пред образованието да обучава учениците да развиват толерантност, да изразяват и разбират различни гледни точки, да действат активно, да развиват у себе си съпричастност и да се доверяват на другите. Всичко това ще бъде възможно, ако на учителите се предоставят подходящите инструменти за провеждане на занимания по тази тема, като се използва потенциала на методите на неформално образование.

От 28 юни до 1 юли 2017 г. партньорите проведоха транснационална среща в Сантарем (Португалия), за да направят преглед на изпълнените към момента дейности и да очертаят следващите стъпки, които следва да бъдат предприети. Освен това срещата предостави възможност за обмен на добри практики между партньорите, като по този начин се генерираха нови идеи за следващите дейности във всяка страна.

И накрая, срещата в Сантарем беше шанс да се определят датите за обучението на учителите, което ще се проведе в Солун, Гърция. Решено беше това обучение да се проведе от 16 до 20 октомври 2017 г . Тази дейност е предвидена с цел да се обучат нови учители за следващата фаза на проекта, която ще включва 10 учители от всяка партньорска държава, ще отвори нови класни стаи и ученици към другостта.

Проект „ДРУГОСТТА“ се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Стратегически партньорства в училищното образование, който продължава 3 години (2015 -2018). Основната му цел е да предостави на учителите знания, умения и инструменти, които да им позволят да провеждат обучения на учениците по теми свързани с многообразието, правата на човека и активното гражданство, като повиши осведомеността на новите поколения по тези ключови теми.

Партньорството обхваща 4 организации:

  • Фондация Просвета-София (координатор на проекта);
  • Център за неформално образование (Гърция);
  • Instituto Politecnico de Santarem (Португалия);
  • Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci“ (Италия)