Monthly Archives: ноември 2015

  • 0

ОБРАЗОВАНИЕ НАСОЧЕНО КЪМ ДРУГОСТТА: ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Category : новини

Фондация ПРОСВЕТА-СОФИЯ е координатор на нов проект по програма ЕРАЗЪМ+ с партньори Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Италия), Instituto Politecnico de Santarém (Португалия) и Center for Non-formal Education AENAO (Гърция).

Проектът има за цел да подпомогне учениците да бъдат отворени към многообразието на света около нас, да разбират и уважават различията между хората и да оценяват другостта като богатство.

За целта проектът ще разработи инструментариум в подкрепа на учителите, включително наръчник с обучителни ресурси, към които ще има множество електронни ресурси. С помощта на наръчника учителите ще могат да обучават учениците си по теми свързани с многообразието, правата на човека и активното гражданство.

По 9 учители ще бъдат обучени как да провеждат тренинги с учениците си през следващата учебна година 2016/2017.

Партньорите по проекта се срещнаха на 29 и 30 октомври в красивия град София, за да дадат официалния старт на проекта, да обсъдят заедно някои организационни и методологични аспекти и да се договорят за следващите стъпки, които трябва да се предприемат.

През следващите седмици във всяка от четирите страни-партньори ще бъдат избрани по три училища. В тях ще бъде направено проучване, което ще оцени степента на приемане на многообразието от страна на учениците. След това ще се извърши изследване, за да се разбере как и в каква степен въпросите свързани с многообразието и правата на човека са включени в учебните програми и материалите за обучение на учителите. Въз основа на тези данни ще бъдат разработени обучителни ресурси, които в последствие ще бъдат тествани от учителите в реална учебна среда. Поставената цел е учениците да станат активни европейски граждани, съзнателни, уважавани, готови да приветстват и разбират другостта.

Партньорите ще се срещнат отново през февруари 2016 г. в Гърция, за да обсъдят резултатите от предварителната фаза – проучване на нагласите на учениците и на средата, създадена от образователната система. На базата на анализите ще се обсъди разработването на учебна програма и обучителни ресурси.

Проектът ще има продължителност три години и се финансира по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства в училищното образование.