За проекта

 

Проектът „Другостта“ е насочен към развитие на хоризонтални умения като обществена и гражданска компетентност, културна осъзнатост и творчески изяви. Планираните дейности по проекта са свързани с обучението на учениците в дух на толерантност, в умения по-добре да изразяват и разбират различните гледни точки, в способности да преговарят и да създават отношения на доверие, както и да проявяват съпричастност и емпатия към другите.

Участниците в проекта ще участват в дейности, чрез които ще станат по-отговорни граждани, които ценят многообразието и уважават различните; ще се научат да живеят в един свят, основан на сътрудничество, висока самооценка, почтеност и интеркултурна комуникация.

Проектът ще съдейства за повишаване на възможностите за използване на новите технологии в процеса на обучение чрез разработването на Книга за учителя и Електронно помагало, състоящо се от атрактивни дигитални ресурси, предназначени за учениците, които допълват предвидените дейности към всеки тематичен раздел, напр. анимационни филми, видео клипове, драматични спектакли, симулации и казуси, които служат като база за дискусии, интерактивни упражнения и т.н.

Дейности

 • Изследване на начините, по който другостта е отразена в учебниците и учебните материали, и на отношението на учениците към различията;
 • Разработване на програма за обучение за повишаване на чувствителността на учениците към различията;
 • Международни събития за обучение на учители;
 • Пилотиране на програмата за обучение през учебната 2016-2017 година;
 • Използване на преработената програма за обучение през учебната 2017-2018 година.

Очаквани резултати

 • Проучване на нагласите на учениците и учителите към другостта;
 • Доклад-анализ относно отражението на концепциите за различията в училищното образование;
 • Книга за учителя – ръководство за обучителна програма за повишаване на чувствителността на учениците към различията и културните различия и на уменията за междукултурен диалог и активно участие;
 • Електронни ресурси за повишаване на чувствителността на учениците към различията;
 • Крактосрочни обучения на екипа на проекта (в Италия и Гърция);
 • Пилотиране и обучение в училищата, които се включват в програмата.