Σχέδιο

Το πρόγραμμα “ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ” αντιμετωπίζει τις εγκάρσιες δεξιότητες οι οποίες συσχετίζονται με κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες, καθώς και πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του σχεδίου σχετίζονται με την εκπαίδευση των μαθητών στην ανοχή για τη διαφορετικότητα, με την κατανόηση και έκφραση διαφόρων απόψεων, με την ικανότητα να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθηση συμπάθειας.

Οι συμμετέχοντες του σχεδίου θα υποστηρίζονται για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες με σεβασμό στην πολύ-πολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα, για να προετοιμαστούν και να συμβιβάζονται ώστε να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις, για να οικοδομήσουν έναν κόσμο που βασίζεται στη συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και την ακεραιότητα και τέλος για να ενδιαφερθούν για κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις και διαπολιτισμικό διάλογο.

Το έργο θα ενισχύσει την ψηφιακή ένταξη στην εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω της ανάπτυξης ενός ψηφιακού εργαλείου που θα συμπληρώνει το Εγχειρίδιο των Καθηγητών, το οποίο θα περιέχει νέα ψηφιακά μέσα, ντοκιμαντέρ, βίντεο μαθήματα και άλλα προϊόντα σχετικά με ψηφιακό ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

 

Δραστηριότητες

 • Έρευνα για τον τρόπο που η διαφορετικότητα αντικατοπτρίζεται στα σχολικά βιβλία και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με τη στάση των μαθητών στην διαφορετικότητα.
 • Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την αύξηση της ευαισθησίας των μαθητών στη διαφορετικότητα.
 • Διεθνικές δραστηριότητες κατάρτισης για τους καθηγητές.
 • Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017.
 • Εφαρμογή του τελικού προγράμματος κατάρτισης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018.

Αποτελέσματα

 • Αποτύπωση των αποτελεσμάτων έρευνας για τη στάση των μαθητών και των εκπαιδευτικών απέναντι στη διαφορετικότητα.
 • Έκθεση έρευνας αναφορικά με τον τρόπο που έννοιες σχετικές με τη διαφορετικότητα είναι ενταγμένες στη σχολική εκπαίδευση.
 • «Εγχειρίδιο καθηγητών» για το πρόγραμμα κατάρτισης αναφορικά με την ευαισθητοποίηση των μαθητών στη διαφορετικότητα, τις πολιτισμικές διαφορές, τις δεξιότητες για τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή.
 • Ψηφιακό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση των μαθητών στη διαφορετικότητα.
 • Εκδηλώσεις κατάρτισης προσωπικού (σε Ιταλία και Ελλάδα).
 • Πιλοτική εφαρμογή και εκπαίδευση στα σχολεία σύμφωνα με το σχεδιασμένο πρόγραμμα κατάρτισης.