Συνεργάτες

Η κοινοπραξία έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία στη θεματική του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, καθώς και τη σημασία του σεβασμού και της αποτίμησης στη διαφορετικότητα και πολύ-πολιτισμικότητα στα πλαίσια των εταίρων  με όλους τους εταίρους που προέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Prosveta Ίδρυμα-Σόφια – Βουλγαρία (Συντονιστής)
Κέντρο της μη τυπικής εκπαίδευσης AENAO – Ελλάδα
Πολυτεχνικό Ινστιτούτο του Πόρτο Σάντο – Πορτογαλία
Κέντρο Δημιουργικής Ανάπτυξης “Danilo Dolci” – Ιταλία

partners_banner_800x120

 


flag_eu_380x256
φορέας χρηματοδότησης: Erasmus + Κύρια Δραστηριότητα 2:
Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών
Στρατηγικές Συνεργασίες για τη σχολική εκπαίδευση

 


ΙΔΡΥΜΑ PROSVETA-SOFIA

 

Το ίδρυμα PROSVETA της Σόφιας είναι μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 2007 ως νομικό πρόσωπο με μη κερδοσκοπικό δημόσιο όφελος. Αποστολή του είναι να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της βουλγαρικής εκπαίδευσης και να εργαστεί για να βελτιώσει την ποιότητά της. Στηρίζει την εφαρμογή κορυφαίων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προτύπων στη βουλγαρική σχολική εκπαίδευση μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.

Το ίδρυμα της Σόφιας έχει εκτεταμένη εμπειρία στη διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης και ευαισθητοποίησης. Για τα επτά χρόνια της ύπαρξής του έχει οργανώσει πάνω από 250 εργαστήρια με δασκάλους σχετικά με τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προβλήματα που αφορούν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία βασικών θεμάτων που διδάσκονται από την 5η έως και την 12η βαθμίδα. Έχει οργανώσει μια σειρά εργαστηρίων με διευθυντές σχολείων για την εφαρμογή  θεμάτων  που σχετίζονται με αποτελεσματικούς τρόπους σύστασης σχολικών συμβουλίων, για την οικοδόμηση και υποστήριξη της αξιοπιστίας των δημόσιων σχολείων στις τοπικές κοινότητες, κλπ.

Το Ίδρυμα PROSVETA -ΣΟΦΙΑ έχει υπεργολαβία από το Υπουργείο Παιδείας για την εκτέλεση ορισμένων έργων μετά από αυστηρές διαδικασίες  ανοικτού διαγωνισμού σε δύο έργα στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού:

“αναλυτική και πληροφοριακή υποστήριξη του επι δοκιμασία μοντέλου επιθεώρησης εκπαίδευσης ” έργο, 2012-2014, BG051PO001-3.2.05 που περιλαμβάνει:

-Ανάλυση και αξιολόγηση του καθορισμένου συστήματος κριτηρίων και δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που έχει επιτευχθεί, όπως προτείνεται στο κρατικό εκπαιδευτικό πρότυπο για επιθεώρηση ·

-Ανάλυση και αξιολόγηση του σχεδιαζόμενου σχεδίου για τη μεθοδολογία του κρατικού εκπαιδευτικού προτύπου επιθεώρησης, τις μεθόδους και τα εργαλεία για τη διεξαγωγή της επιθεώρησης.

“δημιουργία εργασιών δοκιμής για συνεχή αναθεώρηση και αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των αναλφάβητων και κακώς εγγραμμάτων ατόμων ηλικίας άνω των 16 ετών που συμμετέχουν σε μαθήματα αλφαβητισμού και μαθήματα για να κυριαρχήσει το μαθησιακό περιεχόμενο για 5, 6 και 7. Κατηγορίες  “έργο, 2012-2013, BG051PO001-4.3-01

“ανάπτυξη θεμάτων όπως διαδραστικές ασκήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές “, 2013-2014, BG051PO001-4.3.02. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη 80 θεμάτων με διαδραστικές ασκήσεις για την επαγγελματική καθοδήγηση των μαθητών από την 5η έως την 12η βαθμίδα. 10 θέματα με διαδραστικές ασκήσεις έχουν αναπτυχθεί για κάθε βαθμίδα που είναι προσαρμοσμένα στα στάδια της εξέλιξης της σταδιοδρομίας των μαθητών.

Οι ειδικοί και συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι έμπειροι στην παροχή εκπαίδευσης σε καθηγητές και στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού περιεχομένου για όλα τα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στο σχεδιασμό σεναρίων για αντικείμενα πολυμέσων που ανατίθενται σε εταιρείες πολυμέσων.

 

Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (CSC) – Italy

 

Το Centro per Lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” βασίζεται στην εμπειρία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τον Danilo Dolci και τους συνεργάτες του, η οποία ξεκίνησε στην Ανατολική Σικελία πίσω στο 1952. Το κέντρο προήλθε από την ανάγκη να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες μια πραγματικότητα που δεσμεύεται να επιλύσει πρακτικά τα τοπικά προβλήματα, αναπτύσσοντας ένα δημιουργικό χώρο στον οποίο η ευαισθητοποίηση και ο σχεδιασμός από κάτω προς τα πάνω ήταν το κέντρο της δράσης, ανοίγοντας το δρόμο για μια πραγματική αλλαγή.

Από την αρχή, ο κύριος στόχος του Κέντρου ήταν οι μη βίαιες εκπαιδευτικές πρακτικές καθώς και η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας – η αμοιβαία μαιευτική προσέγγιση – ικανή να διευκολύνει τη δημιουργική ανάπτυξη στο σχολείο και στην τοπική επικράτεια.

Επί του παρόντος, το Centro per Lo Sviluppo CREATIVO “Ντανίλο Dolci” είναι μια μη κερδοσκοπική Ένωση που περιλαμβάνει νέους και ενηλίκους, η οποία δρα κυρίως μέσω έργων στον εκπαιδευτικό τομέα και διεξάγεται σε συνεργασία με σχολεία, πανεπιστήμια, ιδρύματα, οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

www.danilodolci.org

 

Aenao – Greece

 

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την προώθηση της υγείας, με την ευρεία έννοια, και την ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ επιστήμης, πολιτισμού και θρησκείας. Καταλαμβάνει μια ομάδα επιστημόνων-εθελοντών και συντονίζεται από έμπειρους επιστήμονες.

Η AENAO έχει ως στόχους:

  • Τηνπροώθησητηςυγείαςμετηδημιουργίαδικτύωνκαιτηνυλοποίησηέργωνπουβασίζονταιστηνμητυπικήμάθηση.
  • Τηνενημέρωσητηςκοινωνίαςγιαθέματαπουαφορούντηνεπιστήμημετηνευρείαέννοια, τονπολιτισμό, τηθρησκείακαιτηνεκπαίδευση.
  • Τηδιεκπεραίωσηεθνικώνκαιδιεθνώνσυνεργασιώνμεαξιόπιστουςπράκτορες, μεσκοπότηνανταλλαγήεμπειριώνκαιβέλτιστωνπρακτικών.
  • Τοσχεδιασμόπρογραμμάτωνπουενθαρρύνουντηνκοινωνικήσυνοχή, προστατεύουνταανθρώπιναδικαιώματακαισέβονταιτοπεριβάλλον.
  • Τηνεξουσιοδότησητωνγυναικώννααναλάβουνπρωτοβουλίεςκαιναβελτιώσουντηνκοινωνικο-οικονομικήτουςκατάσταση.
  • Τηνενίσχυσητωννέωνκαιτηνοικοδόμησητωνπροσωπικώντουςδεξιοτήτων.
  • Τηνενημέρωσητηςκοινωνίαςγιακαινοτόμαπρογράμματακαιδραστηριότητες.
  • Τηνοργάνωσηεκστρατειώνκαιπρωτοβουλιώνπουωφελούντηνκοινωνία.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ στον τομέα της προαγωγής της υγείας (πρόγραμμα «ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ» το οποίο ασχολείται με την πρόληψη του καπνίσματος) κέρδισε το πρώτο βραβείο και έχει προταθεί για το σχολικό πρόγραμμα σπουδών.

Επιπλέον τα προγράμματα «CAPTAIN COOK» το οποίο εστιάζει στον υγιεινό τρόπο ζωής και «CRASH TEST REVISED», που ασχολείται με τη διαχείριση συγκρούσεων έγιναν «καλές πρακτικές».

Η ΑΕΝΑΟ είναι ενεργό μέλος του Ιδρύματος «HEALTHY NETWORK», «ORESTIS» και ANNA LINDH FOUNDATION.

Η οργάνωση έχει μεγάλη εμπειρία σε τοπικά, εθνικά και διεθνή έργα. Οι θεματικές υλοποιούνται μέσω της μη τυπικής μάθησης.

Το 2008 η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, εισήγαγε μη τυπική εκπαίδευση στις ρυθμίσεις του Πανεπιστημίου. Το έργο είχε πολύ θετικό αντίκτυπο μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου και της μη τυπικής εκπαίδευσης και υιοθετήθηκε ως στρατηγική μέθοδος σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η ΜΚΟ ΑΕΝΑΟ συνεργάζεται με σχολεία, συλλόγους νεολαίας, δήμους, κέντρα υγείας και τοπικές αρχές και υλοποιεί έργα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των αναγκών των ομάδων-στόχων.

 

IPSantarém – Portugal

 

Το Πολυτεχνείο Σανταρέμ είναι θεσμός της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τριτογενές επίπεδο) που ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1979 και αποτελείται από τις ακόλουθες σχολές: Γεωργίας, Αθλητισμού, Εκπαίδευσης, Διαχείρισης, Τεχνολογίας και Υγείας.

Το ανώτερο σχολείο της εκπαίδευσης του Σανταρέμ(ESES)  δημιουργήθηκε από το διάταγμα-νόμος 513-τ/79 της 26ης Δεκεμβρίου ως οργανική ενότητα του Πολυτεχνείου του Σανταρέμ και είναι θεσμός τριτογενούς επιπέδου, με στόχο τη διδασκαλία, την έρευνα, την υπηρεσία στην Κοινότητα και συνεργασία με εθνικές και ξένες δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος.

Συμμετέχουν 696 φοιτητές, λειτουργεί και εκπαιδεύει φοιτητές στον  Πρώτο Κύκλο της Βασικής Εκπαίδευσης, την Παιδική Εκπαίδευση, την Κοινωνική Εκπαίδευση, την Πολιτιστική Εμψύχωση και την Κοινοτική Εκπαίδευση, την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία Πολυμέσων και Εικαστικών Τεχνών και Πολυμέσων.

Το ESES επικεντρώνεται επίσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την κάλυψη των επαγγελματικών, αστικών και πολιτισμικών αναγκών που γίνονται αισθητές σε όλη τη ζωή και στην κοινωνία. Το σχολείο μας προωθεί καινοτόμες πρακτικές για εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων σε διάφορους τομείς, π.χ. τέχνες, ΤΠΕ, Πολυμέσα, διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ άλλων.

Το ESES εχει προηγούμενη εμπειρία από τα προγράμματα Leonardo da Vinci και Erasmus + και πολλά άλλα ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα. Η σχολική κοινότητα θεωρεί ότι η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus + παρέχει την ευκαιρία να αναπτυχθούν προϊόντα και να αποκτηθούν  εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντες,  αναπτύσουν το μυαλό και επιτρέπουν στα εμπλεκόμενα άτομα να γίνουν πραγματικοί Ευρωπαίοι πολίτες με  κατανόηση στους άλλους πολιτισμούς και εκπαιδευτικά συστήματα.

 


συμμετέχοντα σχολεία

 

Σχολεία Ομάδα Alexandre Herculano – Σανταρέμ, Πορτογαλία

Alexandre Herculano Σχολεία Group ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2001/2002. Αυτή η ομαδοποίηση είναι μια οργανωτική μονάδα με το δικό της διοικητικό συμβούλιο και διαχείρισης που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα επίπεδα διδασκαλίας προσχολικής ηλικίας, 1ο, 2ο και 3ο βασικό κύκλους της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η ομαδοποίηση ευνοεί διαδοχική πορεία των μαθητών στην περιοχή τους και υιοθέτησε το όνομα που επιλέχθηκε για το σχολείο κάθισμα, παλιό Προπαρασκευαστική Σχολή # 1 από Santarém, που ιδρύθηκε το 1987. Το όνομά του είναι μια άξιζε αφιέρωμα στον μεγάλο πορτογάλου συγγραφέα Alexandre Herculano, μεγάλος ιστορικός και λόγιος της Πορτογαλικής Γλώσσας και Πολιτισμού, ένας από τους πιο σημαντικούς στοχαστές του δέκατου ένατου αιώνα και μια από τις εξέχουσες προσωπικότητες της ολόκληρη την ιστορία του πορτογαλικού πολιτισμού. Η επιλογή του ονόματος προορίζεται να αναγνωρίσουν την αξία αυτής της προσωπικότητας, που είναι ένα τοπικό ορόσημο, πολιτιστική και ιστορική.

Εκτός από την έδρα του σχολείου, η ομάδα αποτελείται από τρία ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης, 5 σχολεία του πρώτου κύκλου και 3 σχολεία του πρώτου κύκλου με ενσωματωμένο προ-σχολείο, συνολικά 12 μονάδες κατανέμονται σε μια γεωγραφική περιοχή κάπως διασπορά, που περιλαμβάνει περίπου 1500 μαθητές.

 

Σχολεία Ομάδα Entroncamento – Entroncamento, Πορτογαλία

Ο Όμιλος Σχολές Entroncamento ιδρύθηκε στις 3 Ιουλίου του 2012 και προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο οργανωτικών μονάδων: Η Alpha ομαδοποίηση και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Entroncamento 3ος κύκλος. Έχει την έδρα της σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Entroncamento 3ου κύκλου και αποτελείται από την Escola EB 2.3 Ruy D’Andrade, τρία σχολεία του 1ου κύκλου (ΕΒ Πράσινη Ζώνη, η Lime Tree EB, EB Antonio Γεδεών και το σχολείο # 2) και 3 Νηπιαγωγεία ( JI Σοφία de Mello Breyner? Πράσινη Ζώνη JI και JI Antonio Γεδεών).

Το σχολείο πάρκο έχει ανακαινιστεί και χτίστηκε Ruy Σχολή d’Andrade, το Βασικό Σχολείο António Γεδεών και Νηπιαγωγείο Σοφία de Mello Breyner. Το βασικό σχολείο της Πράσινης Ζώνης ήταν αντικείμενο την αποκατάσταση και την κατασκευή νέου περιπτέρου και μια παιδική χαρά. Όλες οι εγκαταστάσεις έχουν συγκεκριμένες θέσεις για την παρακολούθηση / υποστήριξη σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι μια ομάδα αναφοράς για τους μαθητές τυφλούς και άτομα με όραμα, και την πρώιμη παιδική παρέμβαση και έχει δύο διδακτικές ενότητες δομημένο για τους μαθητές με του φάσματος του αυτισμού. Όλες οι βασικές Σχολεία και Νηπιαγωγεία παρέχουν στους μαθητές τους, αντίστοιχα, τις δραστηριότητες και τις δραστηριότητες της συνιστώσας οικογενειακής υποστήριξης εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών.

Σχολή Ruy d’Andrade – φοιτούν 654 μαθητές κατανέμονται σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης, το 2ο κύκλο των 411 μαθητές κατανέμονται σε εννέα κατηγορίες από 5 χρόνια και 9 μαθήματα στην 6η τάξη? ο 3ος κύκλος των 243 μαθητές κατανέμονται σε 4 τάξεις 7η τάξη, 4 τάξεις από 8 χρόνια και 3 τάξεις στην 9η τάξη. Στο επίπεδο 3ος κύκλος, 18 μαθητές που φοιτούν στο 2ο έτος της επαγγελματικής διάρκεια των 2 ετών. Έχει μια δομημένη μονάδα διδασκαλίας για μαθητές με φάσμα του αυτισμού, ένα δωμάτιο για τους τυφλούς μαθητές και χαμηλή όραση, γραφείο ψυχολογία, εργαστήρια Βιολογία, Φυσική, Χημεία? Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δωμάτια, Εικαστικές Τέχνες, Μουσική? βιβλιοθήκη, αίθουσα με 150 καθίσματα, καφετέρια, μπαρ και χαρτικά / αναπαραγωγή. Έχει επίσης πολλά γραφεία που εργάζονται για τους εκπαιδευτικούς, περιβλήματα υπηρεσία στους γονείς / κηδεμόνες, το γραφείο συντονισμού, το δωμάτιο του προσωπικού, την τάξη των διευθυντών δωμάτιο και ένα αθλητικό περίπτερο.

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – συχνάζουν 1112 εκτείνεται σε δύο επίπεδα της εκπαίδευσης, ο 3ος κύκλος με 456 μαθητές κατανέμονται σε οκτώ κατηγορίες του έτους 7, 8 τάξεις 8ºano, 6 τάξεις 9η τάξη και σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 656 μαθητές και 454 μαθήματα ανθρωπιστικά επιστημονικές , κατανεμημένα σε 19 τάξεις και 202 μαθητές των επαγγελματικών μαθημάτων εξαπλωθεί πάνω από 11 μαθήματα. Το σχολείο προσφέρει όλες τις παραλλαγές των ανθρωπιστικών μαθημάτων επιστήμης και μαθήματα επαγγελματικής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Υποστήριξη Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Βοηθός Υγείας, Εμπορίου και Διοίκηση και Προγραμματισμός Συστημάτων Πληροφοριών. Έχει ένα δωμάτιο ανάπτυξης για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ένα γραφείο ψυχολογία, το γραφείο των επαγγελματικών μαθημάτων, εργαστήρια βιολογίας, της φυσικής, της χημείας και της επιστήμης των υπολογιστών? Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δωμάτια, Visual Παιδείας, βιβλιοθήκη, δύο αμφιθέατρα, τραπεζαρία, δύο μπαρ και χαρτικά / αναπαραγωγή. Διαθέτει επίσης μια αίθουσα του Συλλόγου Γονέων / Σύλλογος Φοιτητών, ένας δάσκαλος για το χώρο εργασίας, την αίθουσα του προσωπικού, της κατηγορίας των διευθυντών δωμάτιο που περιέχει τους χώρους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους γονείς / κηδεμόνες, αίθουσα συλλόγου και έργα, ένα ραδιόφωνο και την τηλεόραση στούντιο και ένα αθλητικό περίπτερο.