Category Archives: новини

Финална среща на партньорите по проект „Другостта“ в Палермо

Category : новини

Проект „Другостта“: Подпомагане изграждането на отговорни граждани чрез системата на училищното образование

Могат ли учителите да подпомогнат учениците да преодолеят предразсъдъците и да насърчат приемането на културните различия, междукултурния диалог и активното гражданство?

На 4 юни 2018 г. представители на партньорските организации от Италия, Гърция, България и Португалия се срещнаха в Палермо (Италия) в рамките на 4-тата транснационална, и последна за проекта, среща.

Домакин на срещата беше Центърът за творческо развитие „Данило Долчи“. В рамките на деня партньорите се включиха в различни дейности, по време на които споделиха обратната информация за резултатите от проекта, направиха обзор на изследванията проведени на национално ниво, и планираха следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети до края на проекта.

Проект „ДРУГОСТТА“ се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ – Стратегически партньорства в училищното образование. Проектът е насочен към възпитаване на отговорни и свободомислещи граждани. Той цели да подпомогне учениците да проявяват толерантност, да изразяват и да разбират различни гледни точки, да преговарят и стигат до споразумения като създават доверие и чувстват съпричастност.

Партньорството обхваща 4 организации:

По време на срещата партньорите обсъдиха проведените обучения на учениците с помощта на създадената обучителна програма, съпътстващите дейности в училищата в различните държави и проучването на настъпилите промени в отношението на учениците към другостта след участието им в обученията.

Сега, когато проектът е близо до края си, е важно да се популяризират резултатите му в най-голяма степен. Целта е да се достигне до най-широка аудитория, за да има реално въздействие върху обществото. Поради тази причина ще бъдат реализирани мащабни дейности за разпространение, в рамките на които ще се популяризират продуктите на проекта, като в събитията ще се включат учители, ученици, училищен персонал и представители на обществеността.

Освен това, създадените ресурси, като „Наръчника за учителя“ за ДРУГОСТТА и електронните ресурси, ще бъдат достъпни на уебсайта othernessproject.eu на проекта в секция „Продукти“ в 5 езикови версии – английски, италиански, български, гръцки и португалски.

За допълнителна информация можете да ни последвате във Facebook или да проверите последните новини от уеб страницата на проекта.


 • 0

ДРУГОСТТА: ОБУЧЕНИЯ ЗА МНОГООБРАЗИЕТО НА СВЕТА ОКОЛО НАС – ЗА ДА ВЪЗПИТАМЕ ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ

Category : новини

Възможно да се преподават ценности като разбиране и уважение към различията, за да се помогне на младите хора да станат отговорни граждани?

Могат ли учителите да подпомогнат учениците да преодолеят предразсъдъците и да насърчат културните различия, междукултурния диалог и активното гражданство?

Вторият обучителен курс по проект “ДРУГОСТТА“ се проведе в Гърция от 16 до 20 октомври. Участниците бяха особено активни: работеха с другите учители в международни екипи и споделяха ентусиазирано личния си опит. Беше създадена добра атмосфера в групата и дейностите бяха оценени като наистина интересни и полезни от всички.

Дневният ред предвиждаше въвеждане в тематиката на обучението и опознаване на участниците.

Следващите дни бяха посветени на симулационни занятия с помощта на създадените ресурси и обяснения и дискусии.

Беше невъзможно да се проведат обучения по всичките 48 ресурса, така че всеки партньор представи и проведе обучения само с част от материалите създадени на национално ниво. Наръчникът за учителя отчита обратната връзка, получена от преподавателие след провеждането на тренингите през изминалата  учебна година (2016/17).

По един участник от всяка държава ( от общо по 10 учители от четирите страни) беше подбран на базата на активното си включване в провените обучения с ученици през учебната 2016/17 г. Тези учители  споделиха опита си и начина, по който те са адаптирали предложените дейностите към интересите на своите ученици и някои проблеми, с които са се сблъсквали, и какви мерки са приложили.

Най-иновативната част на обучението беше фактът, че един от тренингите беше проведен от ученици от гръцко училище, които са били част от пилотните обучения през предишната учебна година.

Проект „ДРУГОСТТА“ се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Стратегически партньорства в училищното образование. Целта е да се научат учениците да проявяват толерантност, да изразяват и да разбират различни гледни точки, да преговарят и стигат до споразумения като създават доверие и чувстват съпричастност.

Партньорството обхваща 4 организации:

 • Фондация Просвета-София, България (координатор на проекта);
 • Център за неформално образование, Гърция (партньор);
 • Instituto Politecnico de Santarem, Португалия (партньор);
 • Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci“, Италия (партньор).

ПЪТНА КАРТА КЪМ ЕДНО ПО-ТОЛЕРАНТНО ОБЩЕСТВО И ВКЛЮЧВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОЕКТ „ДРУГОСТТА“ НАВЛИЗА В ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ

Category : новини

Настоящите събития свързани с глобализацията и миграционната криза всъщност допринасят за това нашето общество да се превърне в една общност, в която намират прием хора от различни култури.

Тази ситуация може потенциално да генерира много възможности за обществото. За съжаление, не всички граждани на приемащите страни са готови да се отчетат богатството, ползите и шансовете за растеж, които носи другостта на новодошлите.

Образованието може да играе ключова роля, за да направи възможно включването: дейностите на проект ДРУГОСТТА искат да подпомогнат тази роля и възможност пред образованието да обучава учениците да развиват толерантност, да изразяват и разбират различни гледни точки, да действат активно, да развиват у себе си съпричастност и да се доверяват на другите. Всичко това ще бъде възможно, ако на учителите се предоставят подходящите инструменти за провеждане на занимания по тази тема, като се използва потенциала на методите на неформално образование.

От 28 юни до 1 юли 2017 г. партньорите проведоха транснационална среща в Сантарем (Португалия), за да направят преглед на изпълнените към момента дейности и да очертаят следващите стъпки, които следва да бъдат предприети. Освен това срещата предостави възможност за обмен на добри практики между партньорите, като по този начин се генерираха нови идеи за следващите дейности във всяка страна.

И накрая, срещата в Сантарем беше шанс да се определят датите за обучението на учителите, което ще се проведе в Солун, Гърция. Решено беше това обучение да се проведе от 16 до 20 октомври 2017 г . Тази дейност е предвидена с цел да се обучат нови учители за следващата фаза на проекта, която ще включва 10 учители от всяка партньорска държава, ще отвори нови класни стаи и ученици към другостта.

Проект „ДРУГОСТТА“ се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Стратегически партньорства в училищното образование, който продължава 3 години (2015 -2018). Основната му цел е да предостави на учителите знания, умения и инструменти, които да им позволят да провеждат обучения на учениците по теми свързани с многообразието, правата на човека и активното гражданство, като повиши осведомеността на новите поколения по тези ключови теми.

Партньорството обхваща 4 организации:

 • Фондация Просвета-София (координатор на проекта);
 • Център за неформално образование (Гърция);
 • Instituto Politecnico de Santarem (Португалия);
 • Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci“ (Италия)

 • 0

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ КАК ДА ПРОВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГОСТТА

Category : новини

Около четиридесет учители от четири различни страни се срещнаха тук в Палермо от 24 до 28 октомври, за да участват в обучителен курс, на който домакин беше Центъра за творческо развитие „Данило Долчи“. Учителите експериментираха в използването на методи от неформалното образование като театър на потиснатите, игри и симулации, екипна работа, мозъчна атака и дебат. Те овладяха нови методи за обучение на учениците по теми свързани с многообразието, правата на човека и активното гражданство.

В рамките на проект ДРУГОСТТА по програма Еразъм +, четирите партньорски организации разработиха наръчник за учителя с общо 48 ресурса, които са предназначени за използване в клас, за да се решат някои чувствителни въпроси като зачитането на правата на човека, различните аспекти на многообразието, различията по отношение на етническа принадлежност, пол, различия между поколенията, социални различия и т.н., както и да се популяризира значението на активното и информирано участие в живота на общността, зачитането на околната среда и на другите хора.

Всека тема от наръчника включва и електронни ресурси (интерактивни игри, видео клипове, подходящ софтуер за ученици, интерактивни инструменти и анимации), създадени с цел да направят съответните теми по-привлекателни за учениците и да подпомогнат достигането на предвидените посланията до учениците по един по-ефективен начин.

В Палермо учителите се включиха на практика в някои от дейностите, предвидени в наръчника, в рамките на една интензивна и продуктивна седмица, пълна с размисли, дискусии, представления и игри.

Учителите, участващи в обучението в Палермо, ще проведат обучителни дейности в своите училища през следващите месеци като пилотно обучение, за да проверят приложимостта и ефикасността на създадените обучителни ресурси върху учениците. Въз основа на обратната информация ще бъдат направени необходимите промени за финализиране на наръчника.

Наръчникът на проект ДРУГОСТТА е на разположение на английски език и скоро ще бъде на разположение и на другите 4 езика (италиански, български, гръцки и португалски) на уеб сайта www.othernessproject.eu в секция „Ресурси“.


ДРУГОСТТА В УЧИЛИЩЕ: ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА

Category : новини

Проект ДРУГОСТТА (програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики – Стратегически партньорства в училищното образование) има за цел да обучи учениците да проявят толерантност, да изразяват и да разбират различни гледни точки, да преговарят и да изпитват емпатия; или накратко – да уважават „Другостта“.
На 17 и 18 февруари партньорите се срещнаха в Солун – Гърция, за да отчетат постигнатите резултати и да планират следващия етап на проекта. По-конкретно, партньорите имаха възможност да направят преглед на изследванията, направени на национално равнище, да проучат как училищните системи в различните европейски страни, участващи в проекта, се третират с въпроса за многообразието и дали и как тази тема е включена в учебниците и учебните помагала. Наред с това партньорите проведоха проучване на общественото мнение с общо около 700 ученици в 4 държави, изследвайки тяхното отношение към „другостта“. Тези резултати ще бъдат част от единия от интелектуалните продукти на проекта, който ще бъде преведен на националните езици и ще бъде достъпен за изтегляне.

Изследването е полезно като първа стъпка към следващата фаза на проекта. Въз основа на този анализ на потребностите и на събраните данни ще бъде разработено ръководство за обучение (Наръчник за учителя) като инструмент, който да бъде използван от учителите, за да обучават учениците да приемат, уважават и разбират богатството на „другостта“. Ръководството ще предвижда използването на методи от неформалното образование и електронни ресурси, които ще бъдат пилотирани през следващата учебна година в 12 училища в Италия, Гърция, България и Португалия.

По време на срещата партньорите постигнаха съгласие за структурата и методологията, които трябва да бъдат следвани при разработването на наръчника, като се споразумяха за работен план и срок за следващите месеци. Партньорите, заедно с 9 учители за всяка страна, ще се срещнат през октомври в Палермо, за да проведат обучение как да се прилага разработената обучителна програма, която ще се пилотира в техните училища през учебната година.


 • 0

ОБРАЗОВАНИЕ НАСОЧЕНО КЪМ ДРУГОСТТА: ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Category : новини

Фондация ПРОСВЕТА-СОФИЯ е координатор на нов проект по програма ЕРАЗЪМ+ с партньори Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Италия), Instituto Politecnico de Santarém (Португалия) и Center for Non-formal Education AENAO (Гърция).

Проектът има за цел да подпомогне учениците да бъдат отворени към многообразието на света около нас, да разбират и уважават различията между хората и да оценяват другостта като богатство.

За целта проектът ще разработи инструментариум в подкрепа на учителите, включително наръчник с обучителни ресурси, към които ще има множество електронни ресурси. С помощта на наръчника учителите ще могат да обучават учениците си по теми свързани с многообразието, правата на човека и активното гражданство.

По 9 учители ще бъдат обучени как да провеждат тренинги с учениците си през следващата учебна година 2016/2017.

Партньорите по проекта се срещнаха на 29 и 30 октомври в красивия град София, за да дадат официалния старт на проекта, да обсъдят заедно някои организационни и методологични аспекти и да се договорят за следващите стъпки, които трябва да се предприемат.

През следващите седмици във всяка от четирите страни-партньори ще бъдат избрани по три училища. В тях ще бъде направено проучване, което ще оцени степента на приемане на многообразието от страна на учениците. След това ще се извърши изследване, за да се разбере как и в каква степен въпросите свързани с многообразието и правата на човека са включени в учебните програми и материалите за обучение на учителите. Въз основа на тези данни ще бъдат разработени обучителни ресурси, които в последствие ще бъдат тествани от учителите в реална учебна среда. Поставената цел е учениците да станат активни европейски граждани, съзнателни, уважавани, готови да приветстват и разбират другостта.

Партньорите ще се срещнат отново през февруари 2016 г. в Гърция, за да обсъдят резултатите от предварителната фаза – проучване на нагласите на учениците и на средата, създадена от образователната система. На базата на анализите ще се обсъди разработването на учебна програма и обучителни ресурси.

Проектът ще има продължителност три години и се финансира по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства в училищното образование.