Финална среща на партньорите по проект „Другостта“ в Палермо

Финална среща на партньорите по проект „Другостта“ в Палермо

Category : новини

Проект „Другостта“: Подпомагане изграждането на отговорни граждани чрез системата на училищното образование

Могат ли учителите да подпомогнат учениците да преодолеят предразсъдъците и да насърчат приемането на културните различия, междукултурния диалог и активното гражданство?

На 4 юни 2018 г. представители на партньорските организации от Италия, Гърция, България и Португалия се срещнаха в Палермо (Италия) в рамките на 4-тата транснационална, и последна за проекта, среща.

Домакин на срещата беше Центърът за творческо развитие „Данило Долчи“. В рамките на деня партньорите се включиха в различни дейности, по време на които споделиха обратната информация за резултатите от проекта, направиха обзор на изследванията проведени на национално ниво, и планираха следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети до края на проекта.

Проект „ДРУГОСТТА“ се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ – Стратегически партньорства в училищното образование. Проектът е насочен към възпитаване на отговорни и свободомислещи граждани. Той цели да подпомогне учениците да проявяват толерантност, да изразяват и да разбират различни гледни точки, да преговарят и стигат до споразумения като създават доверие и чувстват съпричастност.

Партньорството обхваща 4 организации:

По време на срещата партньорите обсъдиха проведените обучения на учениците с помощта на създадената обучителна програма, съпътстващите дейности в училищата в различните държави и проучването на настъпилите промени в отношението на учениците към другостта след участието им в обученията.

Сега, когато проектът е близо до края си, е важно да се популяризират резултатите му в най-голяма степен. Целта е да се достигне до най-широка аудитория, за да има реално въздействие върху обществото. Поради тази причина ще бъдат реализирани мащабни дейности за разпространение, в рамките на които ще се популяризират продуктите на проекта, като в събитията ще се включат учители, ученици, училищен персонал и представители на обществеността.

Освен това, създадените ресурси, като „Наръчника за учителя“ за ДРУГОСТТА и електронните ресурси, ще бъдат достъпни на уебсайта othernessproject.eu на проекта в секция „Продукти“ в 5 езикови версии – английски, италиански, български, гръцки и португалски.

За допълнителна информация можете да ни последвате във Facebook или да проверите последните новини от уеб страницата на проекта.